پنج از ده، عیادت...

۱۷. مادر خیلی مریض شده بود، از شدت ضرب و ناراحتی افتاده بود در بستر، چند روزی بود که نمی تونست از جای خودش تکون بخوره.

۱۸. پدر خونواده اومد گفت: "اون دو نفر اومدند عیادت شما، چی کار کنم؟ راهشون بدم داخل؟" آخه از اون دو نفر یکی باعث جسارت بود و اون یکی هم باعث بود و هم عامل.

۱۹. مادر گفت: "ما کسی رو از در خونه مون بر نمی گردونیم، اجازه بده بیان داخل." اومدند رو به روی بستر مادر.

۲۰. مادر خادمه ی خونه رو صدا کرد، گفت: "بیا روی من رو برگردون" (مادر حتی نمی تونست توی بستر جا به جا بشه)، سه بار این اتفاق تکرار شد، یعنی مادر از دستشون خیلی ناراحت بود...

"قال الله تعالی: هم فاطمه و أبوها و بعلها و بنوها..."

حدیث کسا

/ 1 نظر / 24 بازدید
...

خدایـــا، به روی درخشان مهـــــــــــــــدی (عج)؛ .... قلب مادر مهربـانـــــــش را شاد کن .............