خطاب به آنان که ماهواره را راستگو تر می دانند

این را بخوانید و به آنهایی بگویید که خیال می کنند اگر دست به دامن اجنبی بشویم، برایمان بهتر است... به آن هایی بگویید که می نشینند پای رسانه های غرب و فکر می کنند که راستگویی آنها از سر دلسوزی است...

 

از صلیب سرخ آمدند گفتند : 
در اردوگاه شما را شکنجه‌تان می‌کنند یا نه؟ 
همه به آقا سید نگاه کردند 
آقا سید جواب نمی‌دهد 
مأمور صلیب سرخ گفت: 
آقا شما را شکنجه می‌کنند یا نه؟ ظاهراً شما ارشد اردوگاه هستید. 
آقا سید جواب نمی‌دهد . 
پس شما را شکنجه نمی‌کنند؟ 
آقا سید جواب نداد، 
نوشتند اینجا خبری از شکنجه نیست. 
فرمانده پادگان آقای ابوترابی را برد در اتاق، گفت: 
تو بیشتر از همه کتک خوردی ، چرا به اینها چیزی نگفتی؟ آقای ابوترابی برگشت فرمود: 
ما دو تا مسلمان هستیم با هم درگیر شدیم، آنها کافر هستند 
دو تا مسلمان هیچ وقت شکایت پیش کفار نمی‌برند 
فرمانده کلاهش را زد زمین گفت : 
من نوکر تو هستم !

/ 0 نظر / 26 بازدید